વોલપેપર / વોલકવરિંગ ની કિંમત શું છે ?

2016-10-19T11:39:42+00:00 Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

વોલપેપર / વોલકવરિંગ પાછલા 10 વર્ષોમાં ખુબજ વિકસિત થયું છે. સાધારણ પેપર આધારિત મટેરીઅલ જે ઉચ્ચ ગુણવત્તા સાથે વિનાઈલ ફિનિશ માં ઉપલબ્ધ છે. થોડા સમય પેહલાજ એક ઘર મલિક નો ફોન આવ્યો જે વોલપેપર ની કિંમત અને તેને લગાડવા વિષે પૂછી રહ્યા હતા, અમારા વોલકવરિંગ એક્સપેર્ટે તેમને સમજાવ્યું ...... વોલપેપર ની શરૂઆત ની કિંમત રૂપિયા

वॉलपेपर / वाल कवरिंग की कीमत क्या है ?

2016-10-19T11:39:42+00:00 Categories: Hindi|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

वॉलपेपर / वाल कवरिंग पिछले १० सालो में बहुत विकसित किया है। साधारण पेपर आधारित मटेरियल से उच्च गुणवत्ता/ क्वालिटी विनाइल फिनिश में उपलब्ध है। हाल ही में मुंबई से एक घर मालिक का फ़ोन आया, वॉलपेपर की कीमत और आवेदन के बारे में पूछने के लिए। हमारे वाल कवरिंग एक्सपर्ट ने समजाया ... वॉलपेपर

European Standards set for Laminate Flooring

2016-10-19T11:38:36+00:00 Categories: Laminate Flooring|Tags: , , , , , , , , |

Today with awareness and avant-gardism, there is a wide array of designs and styles easily available in Laminate floor covering. The quality of Laminate floor covering differs with manufacturers too. Different manufacturers claim to have the best of the quality laminate floor covering. To ease home owners worry, there are European standards set for Laminate

Netting Solution

2016-10-19T11:38:42+00:00 Categories: Product Review|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

Keep fresh air inside and unwanted guests outside. Home owners can now add style and aesthetics to their interiors without disturbing the aspiration of window and doors with installation of latest design netting solutions. These netting systems allow free flow of fresh air and light making the room bright and fresh. Latest design Netting Solutions

Should I use WallPaper / wall covering in my Home ?

2017-08-09T03:40:59+00:00 Categories: Building Materials|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Because of its ease in maintenance and durability Wallpapers Wall Covering have become very popular in Modern Houses. Not only at Homes, but you will see Wallpapers Wall Covering in Corporate offices, Big Hotels, Restaurants, etc. You have a variety of designs and types to choose from to complete the look of your theme