વોલપેપર / વોલકવરિંગ ની કિંમત શું છે ?

2016-10-19T11:39:42+00:00 Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

વોલપેપર / વોલકવરિંગ પાછલા 10 વર્ષોમાં ખુબજ વિકસિત થયું છે. સાધારણ પેપર આધારિત મટેરીઅલ જે ઉચ્ચ ગુણવત્તા સાથે વિનાઈલ ફિનિશ માં ઉપલબ્ધ છે. થોડા સમય પેહલાજ એક ઘર મલિક નો ફોન આવ્યો જે વોલપેપર ની કિંમત અને તેને લગાડવા વિષે પૂછી રહ્યા હતા, અમારા વોલકવરિંગ એક્સપેર્ટે તેમને સમજાવ્યું ...... વોલપેપર ની શરૂઆત ની કિંમત રૂપિયા

वॉलपेपर / वाल कवरिंग की कीमत क्या है ?

2016-10-19T11:39:42+00:00 Categories: Hindi|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

वॉलपेपर / वाल कवरिंग पिछले १० सालो में बहुत विकसित किया है। साधारण पेपर आधारित मटेरियल से उच्च गुणवत्ता/ क्वालिटी विनाइल फिनिश में उपलब्ध है। हाल ही में मुंबई से एक घर मालिक का फ़ोन आया, वॉलपेपर की कीमत और आवेदन के बारे में पूछने के लिए। हमारे वाल कवरिंग एक्सपर्ट ने समजाया ... वॉलपेपर

Eliminate Risk out of Home Renovation with 3D Room Designs

2015-06-11T13:38:21+00:00 Categories: 3D Interior Design|Tags: , , , , , , , |

Like most home owners, you are probably going to renovate your home - once or twice in your life time. If you have bought new house then you will furnish it. If it is an existing home you are probably renovating it after 10 or 15 years. There are several reasons for renovating homes :

3D Photo Realistic images vs 2D drawings for Home Interior

2016-10-19T11:38:44+00:00 Categories: 3D Interior Design|Tags: , , , , , , |

Present day technology is so advanced that it allows us to generate realistic 3D Interior images of your house. So even before you start any work, you can discuss things with your designer, show him lot of pictures and mutually decide options you want. All this can be put inside 3D drawings and you get

How are Cracks in Solid Surface repaired ?

2016-10-19T11:38:50+00:00 Categories: Solid Surface|Tags: , , , , , , , |

Solid surface is very eay to repair. If you have a crack in marble or granite, a skilled expert will fix it. He will use coloured grout cement or some chemical to make crack invisible to human eye. How much soever you try, after a while join will be visible. it will start collecting dirt