વોલપેપર / વોલકવરિંગ ની કિંમત શું છે ?

2016-10-19T11:39:42+00:00 Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

વોલપેપર / વોલકવરિંગ પાછલા 10 વર્ષોમાં ખુબજ વિકસિત થયું છે. સાધારણ પેપર આધારિત મટેરીઅલ જે ઉચ્ચ ગુણવત્તા સાથે વિનાઈલ ફિનિશ માં ઉપલબ્ધ છે. થોડા સમય પેહલાજ એક ઘર મલિક નો ફોન આવ્યો જે વોલપેપર ની કિંમત અને તેને લગાડવા વિષે પૂછી રહ્યા હતા, અમારા વોલકવરિંગ એક્સપેર્ટે તેમને સમજાવ્યું ...... વોલપેપર ની શરૂઆત ની કિંમત રૂપિયા

वॉलपेपर / वाल कवरिंग की कीमत क्या है ?

2016-10-19T11:39:42+00:00 Categories: Hindi|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

वॉलपेपर / वाल कवरिंग पिछले १० सालो में बहुत विकसित किया है। साधारण पेपर आधारित मटेरियल से उच्च गुणवत्ता/ क्वालिटी विनाइल फिनिश में उपलब्ध है। हाल ही में मुंबई से एक घर मालिक का फ़ोन आया, वॉलपेपर की कीमत और आवेदन के बारे में पूछने के लिए। हमारे वाल कवरिंग एक्सपर्ट ने समजाया ... वॉलपेपर

MS Grill Railing Anti Corrosive Primer Coat – Product Review

2016-10-19T11:39:46+00:00 Categories: Product Review|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

MS railing means mild steel railing.It comes in 12,14,16,18,22 gauges(thickness) and comes in 1/2 inch,3/4 inch 1.1/2 inch as required.Solid bar and hollow pipes are assembled together to make a railing. It goes through a process called anti-corrosion treatment and red oxide is applied and then it is painted. By doing anti-corosal treatment the life

How to install Wall Decal in your Home

2017-07-31T20:21:39+00:00 Categories: Wall Decal|Tags: , , , , , , , |

Home Owners who renovate their homes are looking for ideas to add more value to their decor. Wall Decal is one such value for money option. However should be done in right way. Wall decals are available at many commercial outlets which usually sell them as “Do it yourself” kit. So yes, you can do

3 Tips to get best out of Home Painting Services

2016-10-19T11:39:01+00:00 Categories: Home Renovation, Painting|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

Here are 3 basic points to know to get best results when you hire painter for your home. Tip 1) use branded Primer Use primer if branded quality. Asian paints & Nerolac primers are pretty common in Indian homes. Dot let your painter use low quality primers. Primer is chemical that your wall needs to