વોલપેપર / વોલકવરિંગ ની કિંમત શું છે ?

વોલપેપર / વોલકવરિંગ પાછલા 10 વર્ષોમાં ખુબજ વિકસિત થયું છે. સાધારણ પેપર આધારિત મટેરીઅલ જે ઉચ્ચ ગુણવત્તા સાથે વિનાઈલ ફિનિશ માં ઉપલબ્ધ છે. થોડા સમય પેહલાજ એક ઘર મલિક નો ફોન આવ્યો જે વોલપેપર ની કિંમત અને તેને લગાડવા વિષે પૂછી રહ્યા હતા, અમારા વોલકવરિંગ એક્સપેર્ટે તેમને સમજાવ્યું ...... વોલપેપર ની શરૂઆત ની કિંમત રૂપિયા

वॉलपेपर / वाल कवरिंग की कीमत क्या है ?

वॉलपेपर / वाल कवरिंग पिछले १० सालो में बहुत विकसित किया है। साधारण पेपर आधारित मटेरियल से उच्च गुणवत्ता/ क्वालिटी विनाइल फिनिश में उपलब्ध है। हाल ही में मुंबई से एक घर मालिक का फ़ोन आया, वॉलपेपर की कीमत और आवेदन के बारे में पूछने के लिए। हमारे वाल कवरिंग एक्सपर्ट ने समजाया ... वॉलपेपर

Does Wall Paper / Wall Covering Peel out Easily

Peeling of wallpaper is a very rare thing. it would happen where the adhesive used to stick it onto the wall is used in lesser quantity then required. But do not worry about it. It can easily be fixed. If its not a larger area, then you can do it yourself. For that you will

Should I use WallPaper / wall covering in my Home ?

Because of its ease in maintenance and durability Wallpapers Wall Covering have become very popular in Modern Houses. Not only at Homes, but you will see Wallpapers Wall Covering in Corporate offices, Big Hotels, Restaurants, etc. You have a variety of designs and types to choose from to complete the look of your theme

How much does Wallpaper / wall covering cost ?

Wall papers or Wall Covering have evolved a lot over last 10 years. From a simple paper based material to it has moved high quality Vinyl finish. Recently a Home Owner form Mumbai called us to know about it costs & application. Our Wall covering expert explained following: The starting range for wallpapers is Rs