ભારત માં ઇટાલિયન માર્બલ કેટલા પ્રકારના આકાર અને જાડાઈ માં ઉપલબ્ધ છે.

આકાર અને જાડાઈ દરેક લોટ હિસાબે બદલાઈ છે. પ્રત્યેક માર્બલ ના લોટ ની કપાઈ અલગ-અલગ બ્લોક ના આકાર માં થાય છે જેના આધાર પર અલગ અલગ આકારના લોટ બનાવવામાં આવે છે. એક વાર સિવિલ કોન્ટ્રાક્ટર થી ફાઈનલ આયાતકાર આકાર મળતાજ ડિઝાઈનર ફ્લોરપર ગ્રીડ પેટર્ન નો આકાર બનાવે છે, તે જે પણ આકારના માર્બલ ઉપલબ્ધ હોય,

What are Sizes and thickness of Italian Marble in India

Sizes & Thickness differs with every lot. Each & every marble lot is cut into different block sizes so based on that lot the sizes are originated. Once we get the final rectangular sizes from the civil contractor then the designer forms a grid pattern on the floor. Based on whatever size is available in