ફ્લાય એશ બ્રિક, ક્લે બ્રિક અને કોન્ક્રીટ બ્લોક્સ – ઉત્પાદની સમીક્ષા

2016-12-07T12:04:55+00:00Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , , , , |

જો તમે નવી દીવાલ બાંધવાના હોય તો તમારી પાસે 3 વિકલ્પ છે - 3 પ્રકારની ઈંટ. ક્લે બ્રિક, કોન્ક્રીટ બ્લોક્સ અને ફ્લાય એશ બ્રિક ( લોકપ્રિય રીતે સિપોરેક્સ નામે ઓળખાય છે 1) ક્લે બ્રિક કાદવ માંથી બને છે અને ભઠ્ઠી માં નાખવામાં આવે છે. 2 સામાન્ય સાઈઝ માં (પહોળાઈ) લાલ ઈંટ ઉપલબ્ધ હોય છે -

Top 50 Products for 2015 – Car Parking Tiles

2015-07-24T17:53:55+00:00Categories: Top 50 Products-2015|Tags: , , , , |

This product is one of the "Top 50 Materials, Products & Ideas we recommend for the year 2015", as chosen by our expert team of Architects & Interior Designers. You can download EBOOK "The ContractorBhai Top 50" here Vitrified parking tiles used for parking are tiles produced by making use of the vitrification process to

Top 50 Products for 2015 – Wire Cut Bricks

2015-07-23T13:06:38+00:00Categories: Top 50 Products-2015|Tags: , , , |

This product is one of the "Top 50 Materials, Products & Ideas we recommend for the year 2015", as chosen by our expert team of Architects & Interior Designers. You can download EBOOK "The ContractorBhai Top 50" here The wirecut bricks are the bricks manufacture in factory unlike other normal bricks that are manufactured in

Fly Ash brick, Clay Bricks & concrete blocks – Product Review

2016-10-19T11:39:46+00:00Categories: Product Review|Tags: , , , , , , , , , |

If you ever have to construct a new wall there are 3 options - 3 types of bricks. Clay brick, Solid concrete block and Fly Ash bricks ( popularly called as Siporex bricks. 1) Clay brick is made from mud and is made in bhatti (Big oven). Two common size (width ) of Red clay