ફ્લાય એશ બ્રિક, ક્લે બ્રિક અને કોન્ક્રીટ બ્લોક્સ – ઉત્પાદની સમીક્ષા

જો તમે નવી દીવાલ બાંધવાના હોય તો તમારી પાસે 3 વિકલ્પ છે - 3 પ્રકારની ઈંટ. ક્લે બ્રિક, કોન્ક્રીટ બ્લોક્સ અને ફ્લાય એશ બ્રિક ( લોકપ્રિય રીતે સિપોરેક્સ નામે ઓળખાય છે 1) ક્લે બ્રિક કાદવ માંથી બને છે અને ભઠ્ઠી માં નાખવામાં આવે છે. 2 સામાન્ય સાઈઝ માં (પહોળાઈ) લાલ ઈંટ ઉપલબ્ધ હોય છે -

Interview with Manish Patki, Mural Artist

Manish Patki is a nashik based Artist. He specializes in Art work using C4X or Siphorex (Fly-Ash brick) as medium. You get in touch with him on artist.manishpatki@gmail.com Please tell us briefly about you journey in to creative work ? How did you start your art career ? I have loved art since childhood,

Clay Bricks, Flyash Bricks, C4X – Product Review

Brick is a block of ceramic material used in building construction. Bricks are typically stacked together as a wall using cement/plaster. These components hold the brick together and make them a permanent structure- wall. There are different types of brick made with different material like Clay brick, C4x and Solid block/Fly Ash brick. http://www.youtube.com/watch?v=s7k8qUTsADs Factors

Fly Ash brick, Clay Bricks & concrete blocks – Product Review

If you ever have to construct a new wall there are 3 options - 3 types of bricks. Clay brick, Solid concrete block and Fly Ash bricks ( popularly called as Siporex bricks. 1) Clay brick is made from mud and is made in bhatti (Big oven). Two common size (width ) of Red clay

Go to Top