ફ્લાય એશ બ્રિક, ક્લે બ્રિક અને કોન્ક્રીટ બ્લોક્સ – ઉત્પાદની સમીક્ષા

જો તમે નવી દીવાલ બાંધવાના હોય તો તમારી પાસે 3 વિકલ્પ છે - 3 પ્રકારની ઈંટ. ક્લે બ્રિક, કોન્ક્રીટ બ્લોક્સ અને ફ્લાય એશ બ્રિક ( લોકપ્રિય રીતે સિપોરેક્સ નામે ઓળખાય છે 1) ક્લે બ્રિક કાદવ માંથી બને છે અને ભઠ્ઠી માં નાખવામાં આવે છે. 2 સામાન્ય સાઈઝ માં (પહોળાઈ) લાલ ઈંટ ઉપલબ્ધ હોય છે -

Fly Ash brick, Clay Bricks & concrete blocks – Product Review

If you ever have to construct a new wall there are 3 options - 3 types of bricks. Clay brick, Solid concrete block and Fly Ash bricks ( popularly called as Siporex bricks. 1) Clay brick is made from mud and is made in bhatti (Big oven). Two common size (width ) of Red clay

Go to Top