સિલવાસા, ગુજરાતથી ઇટાલિયન માર્બલ બ્લોક ની ખરીદી

ઘણા લોકો સિલવાસા થી ઇટાલિયન માર્બલ બ્લોકો પસંદ કરે છે અને તેને સ્લેબ કપાવે છે. સિલવાસા માર્બલ બજાર મુંબઇ થી લગભગ 2 કલાક ડ્રાઈવ ની બાહરી પર છે અને ભારતમાં ઇટાલિયન માર્બલ માટે મુખ્ય કેન્દ્ર છે. Silvassa Marble Industries સિલવાસા માર્બલ કંપનીઓ બ્લોક્સ અને ઇટાલિયન માર્બલ સ્લેબનો વેચાણ કરે છે. મોટા ભાગે

How does Plywood reach from manufacturer to final end customer ?

There are around 5-6 plywood manufacturing units in India. One in North zone, other in South zone, East zone, Gujarat area and other places. Once the plywood is manufactured, plywood is directly supplied to wholesalers. ↓ Wholesaler’s store or stocks these plywood in his warehouse until further distribution. ↓ For further distribution wholesaler sells it

3D Design Project for Ankleshwar, Gujarat

Here is one of the 3-D design service project that we completed for Mr. Patel’s 3-BHK apartment in Ankleshwar town, Gujarat. Ankleshwar is a very active Industrial zone in Bharuch district,Gujarat. This town is known for its industrial township called GIDC (Gujarat Industrial Development Corporation). Ankleshwar has an office of the ONGC (Oil and Natural

Interview with Manish Patki, Mural Artist

Manish Patki is a nashik based Artist. He specializes in Art work using C4X or Siphorex (Fly-Ash brick) as medium. You get in touch with him on artist.manishpatki@gmail.com Please tell us briefly about you journey in to creative work ? How did you start your art career ? I have loved art since childhood,

Buying Italian Marble Block from Silvassa, Gujarat

Many people select Italian marble blocks at Silvassa & get it cut into slabs. Silvasa marble market is on the outskirts of Mumbai, about 2 hour drive from Mumbai & is major hub for Italian marble in India. Silvassa Marble Industries Silvassa Marble companies sell Blocks & Slabs of Italian marble. Mostly suppliers get

Go to Top