સિલવાસા, ગુજરાતથી ઇટાલિયન માર્બલ બ્લોક ની ખરીદી

ઘણા લોકો સિલવાસા થી ઇટાલિયન માર્બલ બ્લોકો પસંદ કરે છે અને તેને સ્લેબ કપાવે છે. સિલવાસા માર્બલ બજાર મુંબઇ થી લગભગ 2 કલાક ડ્રાઈવ ની બાહરી પર છે અને ભારતમાં ઇટાલિયન માર્બલ માટે મુખ્ય કેન્દ્ર છે. Silvassa Marble Industries સિલવાસા માર્બલ કંપનીઓ બ્લોક્સ અને ઇટાલિયન માર્બલ સ્લેબનો વેચાણ કરે છે. મોટા ભાગે

Reasons for delay in re-development projects

About Author : Rahul Chhedha, is a Building Redevelopment Enthusiast & Advisor. You can reach him at cell# +91-9322097004. Below articles are intended for informational purposes only. There are various reasons for delay in project. But the most frequent reason is delay due to Government permissions for various reasons like to start the work, end

Buying Italian Marble Block from Silvassa, Gujarat

Many people select Italian marble blocks at Silvassa & get it cut into slabs. Silvasa marble market is on the outskirts of Mumbai, about 2 hour drive from Mumbai & is major hub for Italian marble in India. Silvassa Marble Industries Silvassa Marble companies sell Blocks & Slabs of Italian marble. Mostly suppliers get

How much does Flooring Costs ?

There are basically 4 natural stones that are popularly used as flooring in Indian homes. Marble Flooring – Marble is the most expensive natural stone, however it is the most demanded stone in Indian homes as flooring. Marble is available in form of slabs, tiles and blocks. The cost of the marble depends on colour,

Go to Top