ઓછા ખર્ચમાં ટેરેસ નું વોટર પ્રુફિંગ

અમે ઘણા ઘર માલિકોના ફોન આવે છે જેઓ બિલ્ડિંગના છેલ્લા મળે રહે છે અને વરસાદ માં વોટર પ્રુફિંગ વિષે પૂછતાછ કરે છે. ઘણી વખત સોસાયટી માં અન્ય ઘર માલિકો વોટર પ્રુફિંગ માટે પૈસા દેવાની ના પડે છે જે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. તો તમે લીકેજ માટે ચિંતામાં છો, અને ખર્ચ તમારે એકલાએ કરવો પડે એમ છે. અહીં

Digital Printing for commercial purpose

Vinyl mounted on sunboard and flex or vinyl banners technically known as PVC are a form of outdoor advertising. These are now digitally printed on large format inkjet printers which are capable of printing a full color outdoor billboard on a single piece of material. Today with technology and machines, one can get digital printing

Cheaper Rates for Cheaper Work

We received a call from a Homeowner inquiring for the rates of False Ceiling. We gave our rate chart for which homeowner started bargaining. He argued saying other contractor is making the False Ceiling for quite cheap. Here I would like to share with all homeowners that with cheaper rates comes in compromise. You will

Go to Top