સિલવાસા, ગુજરાતથી ઇટાલિયન માર્બલ બ્લોક ની ખરીદી

ઘણા લોકો સિલવાસા થી ઇટાલિયન માર્બલ બ્લોકો પસંદ કરે છે અને તેને સ્લેબ કપાવે છે. સિલવાસા માર્બલ બજાર મુંબઇ થી લગભગ 2 કલાક ડ્રાઈવ ની બાહરી પર છે અને ભારતમાં ઇટાલિયન માર્બલ માટે મુખ્ય કેન્દ્ર છે. Silvassa Marble Industries સિલવાસા માર્બલ કંપનીઓ બ્લોક્સ અને ઇટાલિયન માર્બલ સ્લેબનો વેચાણ કરે છે. મોટા ભાગે

Buying Italian marble : Slabs vs Block

Many Designers and Architects believing in Buying Blocks of Italian Marble. There are two different ways people buy Italian marble - either complete block or slabs. Now lets talk about what should Home Owner know about both the options. Buying a block of Italian Marble is highly clever job & is not to be done

Buying Italian Marble Block from Silvassa, Gujarat

Many people select Italian marble blocks at Silvassa & get it cut into slabs. Silvasa marble market is on the outskirts of Mumbai, about 2 hour drive from Mumbai & is major hub for Italian marble in India. Silvassa Marble Industries Silvassa Marble companies sell Blocks & Slabs of Italian marble. Mostly suppliers get

Go to Top