કોરિયન સોલિડ સરફેસ નો ખર્ચ શું આવે ?

અમે ઘર માલિકોને સામાન્ય રીતે સુજાવ આપીયે છીએ કે મટેરીઅલ ને તમે કિંમત ના હિસાબે તુલના નહિ કરો. જો તમે ફર્નિચર પર લેમિનેટ લગાડવો છો, તે તમને સસ્તું પડશે, પરંતુ લેમિનેટ એકવાર ઘસાઈ તો તે તેમજ રહેવાનું છે. જો તમારે પથ્થર વાપરવો છે જોઈ જગ્યાએ, સારી ગુણવત્તા, સારો ઇટાલિયન માર્બલ, જે તમને રૂપિયા 1500 અથવા

Tile and Stone Installation

Cracks in tiles !!! Grout problems !!! Waterproofing glitches !!! Tile Cleaning concerns !!! Home owners now can have one solution to all these problems. MYK Laticrete is the leader in Tile & Stone Installation that offer most advanced products in respective industry today. MYK Laticrete delivers innovative solutions that has set new standards in

What is Solid Surface Colour Match ?

Lately Colour match has become very popular concept in Mumbai & many other places in India amongst Solid Surface professionals. Let say you used certain colour on your wall or you made a panel with some colorful laminate. Now you have some particular colour from wall or from this laminate which you want match. You

Difference between Acrylic Solid Surface & Polyester Solid Surface

Acrylic Solid Surface is more superior then Polyester Solid Surface. Acrylic Solid surface material is preferred where water & food will get in contact. Where demand for Hygiene is really high. Polyester is just a Replica of Acrylic. It looks & feels like Acrylic Solid surface, but it isn't. Polyster Solid Surface is a very

Go to Top