ઇલેક્ટ્રીક વપરાશ અને ચીમની ના અવાજ સ્તર થી ચિંતા માં છો!!!

ઘણા ઘર માલિક 2 વસ્તુ ને લઈને ચિંતા માં હોય છે જયારે ચીમની ખરીદવાની હોય - 1. ચીમની નો ઇલેક્ટ્રીક વપરાશ 2. અવાજ સ્તર ઇલેક્ટ્રીક વપરાશ મને ઇલેક્ટ્રીક વપરાશ વિશેની શંકા દૂર કરવાદો પહેલા ચીમની ઇલેક્ટ્રીક વપરાશ એટલો બધો નથી હોતો કારણ ચીમની ની મોટર હેવી ડ્યૂટી નથી હોતી। તમે કહી શકો કે ચીમની ની

How does Plywood reach from manufacturer to final end customer ?

There are around 5-6 plywood manufacturing units in India. One in North zone, other in South zone, East zone, Gujarat area and other places. Once the plywood is manufactured, plywood is directly supplied to wholesalers. ↓ Wholesaler’s store or stocks these plywood in his warehouse until further distribution. ↓ For further distribution wholesaler sells it

SHERA – Building a Nation without cutting a tree

SHERA is a brand started by Mahaphant group established in 1974, Bangkok, Thailand. They are the leading manufacturer of unique and environment-friendly fiber-cement products. The Mahaphant group With experience of more than 3 decades and an expertise in Autoclave Technology, The group is continuously catering to the changing needs and trends of construction and decoration

European Standards set for Laminate Flooring

Today with awareness and avant-gardism, there is a wide array of designs and styles easily available in Laminate floor covering. The quality of Laminate floor covering differs with manufacturers too. Different manufacturers claim to have the best of the quality laminate floor covering. To ease home owners worry, there are European standards set for Laminate

Types of Plasterboards for False Ceilings

There are different types of plasterboard used for different purposes. Gyproc plasterboards is one of the best company producing types of plasterboards. Gyproc company is a part of Saint-Gobain Group, the world's leading manufacturer of ceilings, drywalls and gypsum plasters. The company is a pioneer in introducing lightweight interior construction practices in the Indian market,