ટફન ગ્લાસ વિષે પરિચય

ટફન ગ્લાસ શું છે ? ટફન ગ્લાસ તે એક પ્રકારનો ગ્લાસ છે જે માળખાકીય હેતુઓ માટે વપરાય છે. ટફનિંગ તે પ્રક્રિયા છે જે થર્મલ અથવા કેમિકલ પ્રક્રિયા દ્વારા તૈયાર કાંતવામાં આવે છે ગ્લાસ ની મજબૂતી વધારવા માટે। ટફન ગ્લાસ ત્યાં વાપરવામાં આવે છે જ્યાં મજબૂતી, થર્મલ ગુણધર્મો અને સલામતી સૌથી વધુ મહત્વનું હોય. તે પ્રોજેક્ટ

Types of Plasterboards for False Ceilings

There are different types of plasterboard used for different purposes. Gyproc plasterboards is one of the best company producing types of plasterboards. Gyproc company is a part of Saint-Gobain Group, the world's leading manufacturer of ceilings, drywalls and gypsum plasters. The company is a pioneer in introducing lightweight interior construction practices in the Indian market,

Introduction to Toughened Glass

What is Toughen Glass? Toughen Glass is a type of safety glass mainly used for structural purposes. Toughening is processed by controlled thermal or chemical treatment to increase the glass strength. Toughened glass is mainly used when strength, thermal properties and safety are of utmost important. It is used for projects purpose like buildings, offices,

Saint Gobain Gypsum Plaster – Product Review

Punning is applied on wall also called as Wall POP. It is applied on the plaster. By appling POP on the wall, it gives wall a smoother and fine level. Branded company like Saint Gobain One Coat Elite POP is very popular among contractors & home builders. In "St. Gobain one coat elite" there is

Go to Top