ઇલેક્ટ્રીક વપરાશ અને ચીમની ના અવાજ સ્તર થી ચિંતા માં છો!!!

ઘણા ઘર માલિક 2 વસ્તુ ને લઈને ચિંતા માં હોય છે જયારે ચીમની ખરીદવાની હોય - 1. ચીમની નો ઇલેક્ટ્રીક વપરાશ 2. અવાજ સ્તર ઇલેક્ટ્રીક વપરાશ મને ઇલેક્ટ્રીક વપરાશ વિશેની શંકા દૂર કરવાદો પહેલા ચીમની ઇલેક્ટ્રીક વપરાશ એટલો બધો નથી હોતો કારણ ચીમની ની મોટર હેવી ડ્યૂટી નથી હોતી। તમે કહી શકો કે ચીમની ની

Time Taken to Paint 1BHK

Painting homes or let’s say colors is one of the quickest, easiest, most reasonable and dramatic way to create an ambiance or change the mood to your apartments. Having right Shades or paint can help create harmony, illusion and emphasis interior style. So choose appropriate shades to rejuvenate freshness in your homes. But how much

Tips for Buying Kitchen Hood/Chimney

While buying a kitchen hood/chimney, kitchen design, quality and strength are important factors to think about. There is a wide range of kitchen hood available in market today like, ductable kitchen hood vs recyclable kitchen hood, wall mounted, stand-alone (for island kitchen), etc. Hood Finish Material Hoods again are available in wide range of designs

Worried about Electric consumption and noise level of chimney!!!

Many home owners are worried about 2 factors when it comes to buying chimney- Electric consumption of Chimney Noise level Electric Consumption Let me clear this suspicion about electric consumption first. The power consumption of chimney is not more as the motor used for chimneys are not heavy duty. You can say that a motor

Go to Top