શું ખોટું થઈ શકે છે ગ્લાસ ની સપાટી વાળા હોબ અને કુકટોપ સાથે

Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , , , , , |

ગ્લાસ ફિનિશ વાળા હોબ કાળા રંગના હોય છે કારણ કાળા રંગનો કાચ વાપરવામાં આવે છે. જે ગ્લાસ વાપરવામાં આવે છે તે અક્કડ ગ્લાસ હોય છે, ખુબજ સખત હોય છે અને ગરમીની કોઈ ખાસ અસર તેના પર થતી નથી. પરંતુ ઘણા ઘર-માલિક ચિંતિત હોય છે ગ્લાસ તૂટવાના કારણ ને લીધે। પણ હું તમને જાણવું કે બાજુ

Time Taken to Paint 1BHK

Categories: Time Management|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

Painting homes or let’s say colors is one of the quickest, easiest, most reasonable and dramatic way to create an ambiance or change the mood to your apartments. Having right Shades or paint can help create harmony, illusion and emphasis interior style. So choose appropriate shades to rejuvenate freshness in your homes. But how much

Waterproofing Water Storage Tank of Building

Categories: waterproofing|Tags: , , , , , , , , |

The only reason why building or any society water tank needs waterproofing is water leakage concern. Water tank is a concrete structure constructed above the beam, layered with bricks. This is the joint of water tank to the building where waterproofing generally needs to be done. Cracks in water tank too start developing from this

How to avoid Terrace Water Leakage problem

Categories: waterproofing|Tags: , , , , , , |

There are few points to avoid water leakage issues on your ready terrace. Firstly look for there’s no water stabbing on your terrace. The slope of terrace shall correctly be given i.e. towards outwards. If the slope is not rightly constructed, water will get accumulated in areas causing damage to flooring which leads to water