ભારતીય બ્રાન્ડસ ના એ.સી.પી (ACP)

2016-10-19T11:39:42+00:00Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , |

એ.સી.પી (ACP) - એલ્યૂમિનિયમ કોમ્પોઝિટ પેનલ શીટ non-combustible polyethylene core થી બેનલું છે જેમાં પેહલા લેમિનેટ હોય છે પછી 2 એલ્યૂમિનિયમ શીટ ની વચ્ચે સેન્ડવિચ કરવામાં આવે છે. Non-combustible polyethylene core, રબર પેસ્ટ જેવું હોય છે જેને કમ્પ્રેસ કરીને એલ્યૂમિનિયમ શીટ ની વચ્ચે દબાવવા માં આવે છે. આ એ.સી.પી ની કમ્પ્રેસન ની પ્રક્રિયા, લેમિનેટ ના

आ.सी.पि (ACP) के भारतीय ब्रांड्स

2016-10-19T11:39:42+00:00Categories: Hindi|Tags: , , , , , , |

आ.सी.पि (ACP) - एलुमिनियम कम्पोजिट पैनल शीट्स नॉन-कंबुस्टिबले पॉलीएथीलीन कोर से बनाया है जो पहले लैमिनेट होते है और फिर २ एलुमिनियम शीट्स के बेच में संदव्हिच होता है। नॉन-कंबुस्टिबले पॉलीएथीलीन कोर , रबर पेस्ट जैसा है जो कंप्रेस करके गो एलुमिनियम शीट्स के बीच दबाया जाता है। यह आ.सी.पि की कम्प्रेशन की प्रक्रिया, लेमिनेट्स

Indian Brands of ACP

2016-10-19T11:38:48+00:00Categories: ACP sheets|Tags: , , , , , , |

ACP i.e. Aluminum Composite Panel sheets are made from non-combustible polyethylene core that is laminated and then sandwiched between two aluminum sheets. The non-combustible polyethylene core is a rubber like paste that is compressed and pressed between two aluminum sheets. The compression process is same as that of compression process of laminates. Aluminum Composite