ભારતીય બ્રાન્ડસ ના એ.સી.પી (ACP)

2016-10-19T11:39:42+00:00Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , |

એ.સી.પી (ACP) - એલ્યૂમિનિયમ કોમ્પોઝિટ પેનલ શીટ non-combustible polyethylene core થી બેનલું છે જેમાં પેહલા લેમિનેટ હોય છે પછી 2 એલ્યૂમિનિયમ શીટ ની વચ્ચે સેન્ડવિચ કરવામાં આવે છે. Non-combustible polyethylene core, રબર પેસ્ટ જેવું હોય છે જેને કમ્પ્રેસ કરીને એલ્યૂમિનિયમ શીટ ની વચ્ચે દબાવવા માં આવે છે. આ એ.સી.પી ની કમ્પ્રેસન ની પ્રક્રિયા, લેમિનેટ ના

आ.सी.पि (ACP) के भारतीय ब्रांड्स

2016-10-19T11:39:42+00:00Categories: Hindi|Tags: , , , , , , |

आ.सी.पि (ACP) - एलुमिनियम कम्पोजिट पैनल शीट्स नॉन-कंबुस्टिबले पॉलीएथीलीन कोर से बनाया है जो पहले लैमिनेट होते है और फिर २ एलुमिनियम शीट्स के बेच में संदव्हिच होता है। नॉन-कंबुस्टिबले पॉलीएथीलीन कोर , रबर पेस्ट जैसा है जो कंप्रेस करके गो एलुमिनियम शीट्स के बीच दबाया जाता है। यह आ.सी.पि की कम्प्रेशन की प्रक्रिया, लेमिनेट्स

Factors that can Delay Renovation work

2017-08-01T11:33:40+00:00Categories: Time Management|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Planning a Home Renovation truly takes loads of efforts and thoroughness for both home owner as well as hired professional. During renovation work homeowners need to be careful and persistent for the project to be completed on time and in given budget. In most cases home renovation work has been delayed by 4-5 days or

Indian Brands of ACP

2016-10-19T11:38:48+00:00Categories: ACP sheets|Tags: , , , , , , |

ACP i.e. Aluminum Composite Panel sheets are made from non-combustible polyethylene core that is laminated and then sandwiched between two aluminum sheets. The non-combustible polyethylene core is a rubber like paste that is compressed and pressed between two aluminum sheets. The compression process is same as that of compression process of laminates. Aluminum Composite

Sintex Loft Tanks

2016-10-19T11:38:58+00:00Categories: Home Renovation|Tags: , , , , , , , , , |

I recently purchased a flat in Mumbai. On visiting the site under construction, I found that there are no lofts given for any rooms and especially for additional Sintex tanks too. What is the reason for not giving lofts as they serve best as storage space? Lofts are out-of-date now. In newly built projects, not