બાથરૂમ લીકેજ ઉપરના માળ થી

બાથરૂમ માં લીકેજ થવાના ઘણા કારણ છે, તૂટેલી દીવાલ, ફૂગ વૃદ્ધિ, વગેરે। કોઈપણ કામ કરતા પહેલા, લીકેજ નું કારણ શોધવું જરૂરી છે. કારણ 1 જો તમારું બાથરૂમ બીજા માળે છે અથવા પાડોશી નું બાથરૂમ તે જગ્યાએ છે. સમસ્યા પાણી પુરવઠા લાઇન અથવા બાથરૂમ ફિટિંગમાં હોઈ શકે છે - વહેવાનો હરકોઈ જાતનો નળ અથવા નાલીમાં। અહીં

Unveiling/Introducing the New Generation to Plumbing Systems – Kajaria Stainless Steel pipes

Yes! You heard that right Kajaria into making of Stainless steel pipes. Here do not get mistaken with Kajaria Tile Company. These are two different companies’manufacturing different products. Kajaria Pipes was established in Maharashtra by father son duo- Shri Padam Kajaria & Shri Pankaj Kajaria in 1969. Setting it as a family business they were

Bathroom Leakage from upper floor

There are several reasons for leakage in Bathroom like damaged walls, mildew growth, etc. But before getting anything fixed/rectified, it’s most important to know the reason for leakage. Reason 1 But if you have a second story bathroom or neighbors’ bathroom in the same place, the problem could be in water supply line or in

Go to Top