બાથરૂમ લીકેજ ઉપરના માળ થી

2016-11-23T16:23:45+00:00Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , , , , , |

બાથરૂમ માં લીકેજ થવાના ઘણા કારણ છે, તૂટેલી દીવાલ, ફૂગ વૃદ્ધિ, વગેરે। કોઈપણ કામ કરતા પહેલા, લીકેજ નું કારણ શોધવું જરૂરી છે. કારણ 1 જો તમારું બાથરૂમ બીજા માળે છે અથવા પાડોશી નું બાથરૂમ તે જગ્યાએ છે. સમસ્યા પાણી પુરવઠા લાઇન અથવા બાથરૂમ ફિટિંગમાં હોઈ શકે છે - વહેવાનો હરકોઈ જાતનો નળ અથવા નાલીમાં। અહીં

Essential Kitchen Measurements and Installations

2017-11-16T09:45:56+00:00Categories: Modular Kitchen|Tags: , , , , , , , , , |

While planning kitchen interiors and its installations, it is essential for them to be placed at a distance from each other for it to be functional. You may find yourself wondering for several things like what shall be the distance between two parallel style platforms, distance between base of wall cabinet and counter-top, or even

Bathroom Leakage from upper floor

2016-10-19T11:38:58+00:00Categories: Home Renovation|Tags: , , , , , , , , , , |

There are several reasons for leakage in Bathroom like damaged walls, mildew growth, etc. But before getting anything fixed/rectified, it’s most important to know the reason for leakage. Reason 1 But if you have a second story bathroom or neighbors’ bathroom in the same place, the problem could be in water supply line or in

False Ceiling Cost

2016-10-19T11:38:58+00:00Categories: Home Renovation|Tags: , , , , , , , , , , , , |

What do you mean by False Ceiling? How much does it cost? Firstly let’s understand what false ceiling is. A False ceiling is a secondary ceiling that is suspended below the main ceiling of the room. False ceiling inside residence are mainly done with POP or Gypsum board material. False Ceiling reduces height of the