ઇન્ડિરેક્ટ લાઇટ્સ તમારા ફોલ્સ સિલિંગમાં એલઈડી (LED) સ્ટ્રીપ સાથે

ઇન્ડિરેક્ટ લાઇટ્સ નો મતલબ શું છે અને તેનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે ? કોવ લાઇટિંગ ઇન્ડિરેક્ટ લાઇટ્સ છે વિભિન્ન જગ્યાએ વાપરવામાં આવે છે માહોલ બનાવવા માટે। કોવ લાઇટિંગ વિશેષ રૂપથી ફોલ્સ સીલિંગ માં (જો હોય તો ) શેલ્ફ, વોર્ડરોબ માં અથવા ઉંચી દીવાલોમાં લગાડવામાં આવે છે. કોવ લાઇટિંગ અથવા ઇન્ડિરેક્ટ લાઇટ્સ કોઈકવાર પ્રાથમિક

What is False Ceiling ?

False Ceiling is a secondary ceiling hung below the main structural ceiling. False ceiling can also be referred to as a drop ceiling, T-bar ceiling, suspended ceiling, grid ceiling, drop in ceiling, drop out ceiling, or ceiling tiles. False ceiling has become an essential design feature in modern construction and architecture for both residential and

Top 50 Products for 2015 – Crystal LED Chandelier

This product is one of the "Top 50 Materials, Products & Ideas we recommend for the year 2015", as chosen by our expert team of Architects & Interior Designers. You can download EBOOK "The ContractorBhai Top 50" here LED chandeliers are perfect combination of elegance and style delivering bright but pleasing energy efficient lighting. These

Types of Lighting Fixtures

To enhance home interiors, there are different types of lights & lighting fixtures used for residential purpose. Different types of lighting fixtures that add value to your furniture’s, home are Indirect lighting or Cove lighting, Chandeliers, cabinet lights, recessed lights, mirror lights, picture lights, table light/lamp, etc. Ceiling Lights Ceiling lights are available in different

Go to Top