ઇન્ડિરેક્ટ લાઇટ્સ તમારા ફોલ્સ સિલિંગમાં એલઈડી (LED) સ્ટ્રીપ સાથે

2016-11-07T15:43:28+00:00Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

ઇન્ડિરેક્ટ લાઇટ્સ નો મતલબ શું છે અને તેનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે ? કોવ લાઇટિંગ ઇન્ડિરેક્ટ લાઇટ્સ છે વિભિન્ન જગ્યાએ વાપરવામાં આવે છે માહોલ બનાવવા માટે। કોવ લાઇટિંગ વિશેષ રૂપથી ફોલ્સ સીલિંગ માં (જો હોય તો ) શેલ્ફ, વોર્ડરોબ માં અથવા ઉંચી દીવાલોમાં લગાડવામાં આવે છે. કોવ લાઇટિંગ અથવા ઇન્ડિરેક્ટ લાઇટ્સ કોઈકવાર પ્રાથમિક

Why Home Owners Should Choose LED Lights

2014-09-19T13:33:42+00:00Categories: Electrical|Tags: , , , , , , , , , , |

Having right type of lights is essential as it not only adds to right ambience a home owner wants but also saves on power consumption. To help all home owners better understand this, let me first acknowledge you with different type of lights. There are 3 type of lights, the standard incandescent bulbs, CFL (compact

Indirect Lights in Your False Ceiling with Led stripes

2016-10-19T11:38:57+00:00Categories: Electrical|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

What do you mean by indirect lights & why is it used? Cove lighting are indirect lights installed/fixed in different areas to create an ambiance. Cove lightings are built in ceiling particularly in false ceiling (if available), shelves and wardrobes or in rooms with high walls. Cove lighting or Indirect lightings are sometimes used as