ઇન્ડિરેક્ટ લાઇટ્સ તમારા ફોલ્સ સિલિંગમાં એલઈડી (LED) સ્ટ્રીપ સાથે

ઇન્ડિરેક્ટ લાઇટ્સ નો મતલબ શું છે અને તેનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે ? કોવ લાઇટિંગ ઇન્ડિરેક્ટ લાઇટ્સ છે વિભિન્ન જગ્યાએ વાપરવામાં આવે છે માહોલ બનાવવા માટે। કોવ લાઇટિંગ વિશેષ રૂપથી ફોલ્સ સીલિંગ માં (જો હોય તો ) શેલ્ફ, વોર્ડરોબ માં અથવા ઉંચી દીવાલોમાં લગાડવામાં આવે છે. કોવ લાઇટિંગ અથવા ઇન્ડિરેક્ટ લાઇટ્સ કોઈકવાર પ્રાથમિક

Important measurements for Bathroom

Bathroom is often an ignored room when it comes to planning. Many find it difficult arranging fixtures and faucets here. Well let me tell you that bathroom vanities and accessories need sufficient space and right location in bathroom. Here are some essential figures you need to know for a small room like bathroom too. Minimum

Types of Lighting Fixtures

To enhance home interiors, there are different types of lights & lighting fixtures used for residential purpose. Different types of lighting fixtures that add value to your furniture’s, home are Indirect lighting or Cove lighting, Chandeliers, cabinet lights, recessed lights, mirror lights, picture lights, table light/lamp, etc. Ceiling Lights Ceiling lights are available in different

Tips on Kitchen Lighting & Living Room Lighting

Let’s start with kitchen lighting tips… Lighting in kitchen is usually the last thing to consider when re-doing whole Kitchen. But it also needs to be properly lit to look good and function well. Lights in kitchen shall be as less as possible. Here I mean if 2 lights are enough, don’t add a 3rd

Indirect Lights in Your False Ceiling with Led stripes

What do you mean by indirect lights & why is it used? Cove lighting are indirect lights installed/fixed in different areas to create an ambiance. Cove lightings are built in ceiling particularly in false ceiling (if available), shelves and wardrobes or in rooms with high walls. Cove lighting or Indirect lightings are sometimes used as

Go to Top