ઇલેક્ટ્રિકલ એમ.સી.બી.(MCB) અને પેનલ બોર્ડ

એમ.સી.બી (મિનિએચર સર્કિટ બ્રેકર) તે વિતરણ બોક્સ છે જે હમણાં ના આધુનિક ઘરો માં લગાડવામાં આવે છે. એમ.સી.બી ના બદલે 32 એમ્પીયર ની DP સ્વીટ્ચ આવતી હતી જેમાં બંધ ચાલુ કરવાની સ્વીટ્ચ હતી. ત્યારે એમ.સી.બી.(MCB) થી લોકો પરિચિત નહોતા, કારણ તે ત્યારે અસ્તિત્વ નહતું। ચાલો સમજીયે એમ.સી.બી.(MCB) નું જોડાણ સોસાયટી માં મીટર રૂમ હોય છે.

Safety Window Grills for Heavy Rainfall Areas

Metals have a tendency to have chemical reactions with air and water when exposed to harsh environmental conditions, causing them to rust or corrode. Like, if iron is exposed to harsh atmosphere for an extended period. Also the iron and few other metals will start rusting due to oxygen interaction with water on the iron's

Mild Steel Safety Grills for Doors

Grills made for safety doors are an essential part of safety doors in this modern world. Safety grills are used for doors mainly to delay entry of intruders into homes. This prevents quick entry and exit, thus reducing stealing. Safety grills are prevent potential thieves from viewing what is in homes. The safety grills are

Go to Top