ઇલેક્ટ્રિકલ એમ.સી.બી.(MCB) અને પેનલ બોર્ડ

એમ.સી.બી (મિનિએચર સર્કિટ બ્રેકર) તે વિતરણ બોક્સ છે જે હમણાં ના આધુનિક ઘરો માં લગાડવામાં આવે છે. એમ.સી.બી ના બદલે 32 એમ્પીયર ની DP સ્વીટ્ચ આવતી હતી જેમાં બંધ ચાલુ કરવાની સ્વીટ્ચ હતી. ત્યારે એમ.સી.બી.(MCB) થી લોકો પરિચિત નહોતા, કારણ તે ત્યારે અસ્તિત્વ નહતું। ચાલો સમજીયે એમ.સી.બી.(MCB) નું જોડાણ સોસાયટી માં મીટર રૂમ હોય છે.

Understand Electrical Overloading in Your Home Electricals

What do you mean by Electrical Overload? Electrical overload occurs when excess or more than required current (ampere) is put across or flows through the circuit, than it can handle. Let’s say, In a standard size living room, there are like 10 switches on a switch board, which includes lights, fans, fancy lights, etc. switches.

Does Your Home Electrician understand Electrical Grounding

Grounding is technical word to earthing. Earthing/grounding is done so that the excess charge (be it positive or negative) flows to the ground. Once earthing/grounding is done, the excess charge is balanced by transfer of electrons between the charged object and ground/ earth. If there’s grounding done in society a home-owner will not receive shock

Go to Top