મોડ્યૂલર સ્વિચ – ભારત

હું એક ઇલેક્ટ્રિશિયન મેં મળ્યો અને ફક્ત મારા જ્ઞાન માટે મેં તેમને પૂછ્યું - કેવી રીતે એક ઇલેક્ટ્રિશિયન સ્વીચોની સંખ્યા નક્કી કરે છે એક રૂમ અથવા 1BHK એપાર્ટમેન્ટ માટે ? (અને આ જે તેમણે કહ્યું) સામાન્ય રીતે સ્વિચ અને સ્વિચ બોર્ડ ની જરૂરિયાત એક રૂમ માં ઘર માલિક પર નિર્ભર કરે છે. પણ એક સામાન્ય

False Ceiling – Synchronization of Electrician and Painter

While installation of False Ceiling, coordination between Painter and an Electrician and the Contractor (who is doing the false ceiling) is extremely essential.For lack in communication in either of them can delay false ceiling work. Let’s have a quick look at the installation process of False Ceiling. After taking all the required measurements, framing work

Reasons Why Renovation work Seem to Slow Down

Renovation 1 BHK usually takes 2.5 to 3 months time if homeowner is staying at the same apartment where work us going on. Renovation work otherwise i.e homeowner staying at different apartment, can be completed in 45 days’ time. We came across many homeowners who feel that renovation work has slowed down especially after civil

Time Taken to Remodel Kitchen

Kitchen, the most important room for every home makers since this is the room they spend most of the time. When it come to renovation or any other work in kitchen ,Every home maker gets curious about time taken to complete the given job. For every Home maker, here is a brief info on Kitchen

Time Taken to Renovate 1BHK

In this busy world where time constrain is a major crisis, home owners want to get home renovation done as soon as possible. We came across the most commonly asked query , " How many days does it take to renovate 1bhk?" . We approached two different professionals i.e a Contractor and a Designer who

Go to Top