6 અમર્યાદ ટિપ્સ ભારતીય ઘર માલિકો માટે જે મોડ્યૂલર કિચન માટે પ્લાન કરી રહ્યા છે

1) મટેરીઅલ જયારે ખરીદો ત્યારે માત્ર દેખાવ જોઈને પસંદ નહિ કરો. તમારા ઠેકેદાર અથવા ડિઝાઈનર ને સાથે રાખો મટેરીઅલ ની ચકાસણી માટે। હાર્ડવેર જેમકે હિંજીસ, પ્લાઈ, શટર વગેરે। 2) મૂળ મોડ્યૂલર કિચન માં એમ.ડી.એફ (MDF) બોર્ડ વપરાય છે. ભારતીય કિચન માં ક્યારે પણ એમ.ડી.એફ (MDF) નથી વાપરવામાં આવતું। હંમેશા મરીન પ્લાઈ અથવા કમર્શિયલ પ્લાઈ જરૂર

1BHK Interior Designing in Santacruz,Mumbai

Contractorbhai's 3D Design Service had taken up a project for a 1BHK apartment in Kalina, Santacruz East. This particular project was undertaken by our Interior Designer. Since the apartment was not that big and client wanted to accommodate 3 families together, we designed a lot of folding furniture options wherever possible Design Details of the

Time Taken to Renovate 1BHK

In this busy world where time constrain is a major crisis, home owners want to get home renovation done as soon as possible. We came across the most commonly asked query , " How many days does it take to renovate 1bhk?" . We approached two different professionals i.e a Contractor and a Designer who

Lodha Palava City 1 BHK & 2 BHK – Interior Design Proposal

(This Interior Design Proposal is Prepared by Designer - Jatin Rathod, Mumbai) Lodha group, one of the prominent builders in Mumbai calls Palava city as Mumbai's sister city. Palava is located at center and is equidistance to Navi Mumbai, Thane, and Kalyan. New Eastern express highway makes this place easy to reach all the way

Tips on lighting Italian Marble on wall and floor

Q) Do you have any tips on lighting if I use Italian marble? What kind of lightings will make it look good ? A) Selection of Lights, completely depends on the designer who is designing the house. Lighting of course makes a great impact on the materials that we use. In residences we generally use

Go to Top