6 અમર્યાદ ટિપ્સ ભારતીય ઘર માલિકો માટે જે મોડ્યૂલર કિચન માટે પ્લાન કરી રહ્યા છે

1) મટેરીઅલ જયારે ખરીદો ત્યારે માત્ર દેખાવ જોઈને પસંદ નહિ કરો. તમારા ઠેકેદાર અથવા ડિઝાઈનર ને સાથે રાખો મટેરીઅલ ની ચકાસણી માટે। હાર્ડવેર જેમકે હિંજીસ, પ્લાઈ, શટર વગેરે। 2) મૂળ મોડ્યૂલર કિચન માં એમ.ડી.એફ (MDF) બોર્ડ વપરાય છે. ભારતીય કિચન માં ક્યારે પણ એમ.ડી.એફ (MDF) નથી વાપરવામાં આવતું। હંમેશા મરીન પ્લાઈ અથવા કમર્શિયલ પ્લાઈ જરૂર

Alternatives to Plywood

Plywood is the most preferred choice of material by every home owner when it comes to making furniture for their home interiors. Plywood is a standard that is easily available at any local shop. Nonetheless, there are a few alternatives to plywood manufactured since 1996. This was especially after the law passed by Government against

Modular Furniture options – MDF vs Plywood

Modular wardrobes are available in various finishes like Matt finish, Glossy Finish, textured look, glass painted look, etc. But the type of finish majorly depends on wood type used to build the wardrobe. Modular Wardrobes are usually made of MDF i.e. medium density fiber wood and plywood ( Commercial ply or Marine Ply). The surface

6 Outrageous Tips for Indian Home Owners planning for Modular Kitchen

1) While selecting material don't just select as per look & feel. Keep your contractor, designer together to confirm quality for the material. Applies for hardware like hinges, ply, shutter etc 2) Original Modular Kitchen concept used MDF board. Indian kitchens never use MDF board. Always choose Marine ply or at-least Commercial. 3) Steel quality

Need Furniture? Buy Readymade or Homemade?

We usually get question from Home Owners who are shopping for Furniture. Biggest confusion people have is whether to buy Readymade or hire a carpenter and make it at home. We asked this question to an Architect friend and here's what he answered. I will suggest you hire a Carpenter and let him make your

Go to Top