પ્લાઈવુડ વોર્ડરોબ દરો, બેંગલોર

સૌથી મહત્વપૂર્ણ સામગ્રી વોર્ડરોબ બનાવવા માટે પ્લાયવુડ વપરાય છે. જો આપણે બ્રાન્ડેડ સારી ગુણવત્તા વાળા પ્લાઈવુડ વિશે વાત કરે તો પ્લાયવુડન દરો શહેરમાં ખૂબ પ્રમાણભૂત છે. તેથી બેંગલોરમાં વોર્ડરોબની કિંમતો મુંબઇ કે દિલ્હીના વોર્ડરોબના ભાવ લગભગ સમાન હોવા જોઈએ. હવે લેમિનેટ આવે, ફરી લેમિનેટ ના ભાવ ભારત માં એક સમાનજ હશે. તે થોડા રૂપિયા બે

12mm प्लाई वार्डरॉब के लिए

12mm प्लाई वार्डरॉब के अंदर, वार्डरॉब का पिछला हिस्सा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर लम्बवत सेक्शन्स के लिए 19mm प्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। वार्डरॉब का पूरा वजन इस लम्बवत सेक्शन्स पर होता है इसीलिए हम 19 मिमी की सिफारिश करते है। लेकिन अगर आप अपनी वार्डरॉब के अंदर अगर

12mm પ્લાયવુડ વોર્ડરોબ માટે

12mm પ્લાઈવુડ તમારા વોર્ડરોબ નો પાછળનો ભાગ બનાવવા માટે ઉપયોગ થાઈ છે. સામાન્ય રોતે ઉભા પાર્ટીશન માં 19mm પ્લાઈ નો ઉપયોગ થાઈ છે. ઉભા પાર્ટીશન વધુ 19mm નું લગાડવું સુજાવ હોય છે, કારણ તે ઘણો વજન આવવાનો હોય છે. જો તમે તમારા વોર્ડરોબ ની અંદર ભારે સામગ્રી નથી ભરવાના તો 12 - 15mm પણ યોગ્ય

18mm Commercial Plywood – Product Review

Commercial plywood can be used everywhere in the home except for area where there could be lot of contact with water. Specially Kitchen & bathroom area, commercial plywood should avoided. For such area, marine Ply is advisable. Commercial & marine Ply come in variety of thickness 4mm, 6mm, 12mm,18mm, 25mm

Different types of Plywood available in Indian market

Plywood is made from different species of wood and therefore come in different qualities. Also plywood sometime of same species and number of ply differ from manufacturer to manufacturer because of change in method of manufacturing. Plywood can be classified on basis of different features. • Classification of Plywood on basis of type of wood

Go to Top