ભારતીય બ્રાન્ડસ ના એ.સી.પી (ACP)

2016-10-19T11:39:42+00:00Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , |

એ.સી.પી (ACP) - એલ્યૂમિનિયમ કોમ્પોઝિટ પેનલ શીટ non-combustible polyethylene core થી બેનલું છે જેમાં પેહલા લેમિનેટ હોય છે પછી 2 એલ્યૂમિનિયમ શીટ ની વચ્ચે સેન્ડવિચ કરવામાં આવે છે. Non-combustible polyethylene core, રબર પેસ્ટ જેવું હોય છે જેને કમ્પ્રેસ કરીને એલ્યૂમિનિયમ શીટ ની વચ્ચે દબાવવા માં આવે છે. આ એ.સી.પી ની કમ્પ્રેસન ની પ્રક્રિયા, લેમિનેટ ના

आ.सी.पि (ACP) के भारतीय ब्रांड्स

2016-10-19T11:39:42+00:00Categories: Hindi|Tags: , , , , , , |

आ.सी.पि (ACP) - एलुमिनियम कम्पोजिट पैनल शीट्स नॉन-कंबुस्टिबले पॉलीएथीलीन कोर से बनाया है जो पहले लैमिनेट होते है और फिर २ एलुमिनियम शीट्स के बेच में संदव्हिच होता है। नॉन-कंबुस्टिबले पॉलीएथीलीन कोर , रबर पेस्ट जैसा है जो कंप्रेस करके गो एलुमिनियम शीट्स के बीच दबाया जाता है। यह आ.सी.पि की कम्प्रेशन की प्रक्रिया, लेमिनेट्स

Highlighter Types for Home Interiors

2016-10-19T11:38:37+00:00Categories: Highlighters|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

Home owners can highlight their walls using different sorts like - • Wallpaper • Glass • Texture Paint • Wood Panels • Stones or Stone Cladding • Highlighter Tiles • ONYX, Marble • ACP (ACP is very rarely used as highlighters for residential purpose) Each of above mentioned items can uniquely be used to bring

Style your Interiors with highlighters

2017-11-16T09:48:54+00:00Categories: Highlighters|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

Bring life to your simple or basic walls. Add style and drama to their simple painted walls by adding highlighters to your home interiors. But, What are HIGHLIGHTERS??? Highlighters are different products or a finish given to a wall for, to bring to light. Highlighters are also used as design element for modern homes. There

Top 50 Products for 2015 – ACP Ceiling inside Bathroom

2015-05-29T16:30:17+00:00Categories: Top 50 Products-2015|Tags: , , , , , |

This product is one of the "Top 50 Materials, Products & Ideas we recommend for the year 2015", as chosen by our expert team of Architects & Interior Designers. You can download EBOOK "The ContractorBhai Top 50" here ACP i.e. Aluminum Composite Panel is a flat panel that comprises of two thin aluminum sheets bonded