ફ્લોર માઉન્ટેડ અને વૉલ મોઉન્ટેડ ટોયલેટ સીટ – ઉત્પાદની સમીક્ષા

2016-11-09T13:54:06+00:00 Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

ફ્લોર માઉન્ટેડ ટોઇલેટ્સ આધુનિક દિવસોમાં ફ્લોર માઉન્ટેડ યુનિટ્સ કપલ ક્લોઝેટ (WBC) નામે ઓળખાય છે। આ કપલ ક્લોઝેટ ફ્લશ ટેન્ક સાથે આવે છે. બંને ક્લોઝેટ અને ટેન્ક સીરામીક મટેરીઅલ થી બનેલું હોય છે. એસ-ટ્રેપ ડ્રેનેજ પાઇપ જે ક્લોઝેટ ના નીચેના ભાગ થી જોડાઈ છે જમીન થી ફિટ કરવામાં આવે છે ફ્લોર માઉન્ટેડ યુનિટ્સ માટે. વોલ મોઉન્ટેડ

Top 50 Products for 2015 – Hindware Enigma Wall Mounted Closets

2015-05-29T16:30:17+00:00 Categories: Top 50 Products-2015|Tags: , , , , , , |

This product is one of the "Top 50 Materials, Products & Ideas we recommend for the year 2015", as chosen by our expert team of Architects & Interior Designers. You can download EBOOK "The ContractorBhai Top 50" here Hindware Enigma Wall Mounted Closets are combination of style and design. These easily fit in any bathroom

Top 50 Products for 2015 – Dr Fixit Bathseal Kit

2017-11-29T01:40:13+00:00 Categories: Top 50 Products-2015|Tags: , , , , , , , , , |

This product is one of the "Top 50 Materials, Products & Ideas we recommend for the year 2015", as chosen by our expert team of Architects & Interior Designers. You can download EBOOK "The ContractorBhai Top 50" here Bathroom is the most common area where you would experience water leakage problems. There are different areas

How to Choose perfect Commode & Wash Basin

2017-08-01T11:37:39+00:00 Categories: Bathroom|Tags: , , , , , , , , |

Commode Commode are either wall mounted or floor mounted. Modern day floor mounted commode are known as couple closet WC. These closet come along with a flush tank and a bracket for the tank. The flush tank is separately installed on wall with help of the bracket given. Also for Floor mounted commode S-trap type

Water Proofing in Sunken area of Bathroom

2015-03-25T14:44:49+00:00 Categories: waterproofing|Tags: , , , , , , , |

Bathroom is the most common area where you would experience water leakage problems. There are different areas in bathroom cause of which there could be water leakage. One is the most common area is sunken portion. Sunken portion is area where commode if fitted in joint bathroom. Water leakage due to sunken portion may not