કિચન હુડ – ડક્ટ અથવા ડક્ટલેસ ખરીદવું જોઈએ ?

કિચન હુડ એક યાંત્રિક ઉપકરણ છે જે જે તમને કેટલાક આધુનિક ઘરોમાં જોવા મળશે, આ હુડમાં એક કેનોપી શામેલ છે જે સ્ટવ ની ઉપરની બાજુને કવર કરે છે, અને પાંખો/બ્લોવર છે જે જમવાનું બનાવતી વખતે બાફ, ગંધ, અને ઉષ્ણ ને બહાર ફેંકે છે. હુડ ની આ સુવિધા જમવાનું બનાવતી વખતે રસોડાનું વાતાવરણ બનાવી રાખવામાં મદદ

Buying Kitchen Hood – should you get Ducted or Ductless ?

Kitchen hood is a mechanical device you will see in kitchens of many modern homes. The hood contains a canopy that covers area right above the stove and a fan or blower to remove/throw the steam, odor and heat caused by cooking. This feature of hood helps maintain kitchen environment while cooking and makes cleaning