બિલ્ટ ઈન હોબ અથવા કુક્ટોપ – કયા પ્રકાર નું કુકીંગ રેન્જ ખરીદવું જોઈએ ?

એક ઘર માલિક જે મૂંઝવણ માં હતા કે કયા પ્રકાર નું કુકીંગ રેન્જ ખરીદવું - બિલ્ટ ઈન હોબ અથવા કુક્ટોપ , મેં તેમને કહ્યું..... કુકીંગ રેન્જ 2 પ્રકાર ના હોય છે, કુક્ટોપ બિલ્ટ ઈન હોબ Kitchen CookTop કુકીંગ રેન્જ લેતી વખતે અથવા નક્કી કરતી વખતે બે વસ્તુ ઘર માલિકે ધ્યાન માં રાખવી જોઈએ,

बिल्ट-इन-होब या कुकटॉप – कौनसे प्रकार का कुकिंग रेंज खरीदना चाहिए?

एक घर मालिक जो उलझन में थे की वह कौनसे प्रकार का कुकिंग रेंज ले - बिल्ट-इन-होब या कुकटॉप, उनसे मैंने कहा.. कुकिंग रेंज २ प्रकार के होते है कुकटॉप बिल्ट-इन-होब किचन कुकटॉप कुकिंग रेंज लेते समय या तय करते समय घर मालिक को दो बातें ध्यान रख कर लेना चाहिए वे है

Built-in-Hobs – Is it Easy to Clean and Maintain ?

One thing that every lady working in the kitchen is anxious about is cleaning the counter top and the cooking range. Cleaning a gas cooktop is far more easy and worry-free. But cleaning a Built-in-Hob cooking range needs to be done very carefully. Any person in kitchen (be it servant or any relative) take care

Tips on buying right Built-in-Hob for you Kitchen

Let’s understand what a Built-in-Hob is. Built-in-Hobs is just another word for a cooktop or gas stove built in in the counter-top. The cooktops are free standing cooking range, whereas Built-in-Hob get concealed in the counter top. There are different types of Built-in-Hobs available- Gas Hobs- The most popular and preferable for Indian home as

Built-in-Hob or Cooktop – What type of cooking range shall I buy ?

While interacting with a home owner who was confused for which cooking range to buy- Gas Built in Hob or Gas cooktop This is what I shared… There are 2 basic type of cooking range types that you can choose from cooktop Built-in-Hob Kitchen CookTop A home owner shall decide on type of