બિલ્ટ ઈન હોબ અથવા કુક્ટોપ – કયા પ્રકાર નું કુકીંગ રેન્જ ખરીદવું જોઈએ ?

એક ઘર માલિક જે મૂંઝવણ માં હતા કે કયા પ્રકાર નું કુકીંગ રેન્જ ખરીદવું - બિલ્ટ ઈન હોબ અથવા કુક્ટોપ , મેં તેમને કહ્યું..... કુકીંગ રેન્જ 2 પ્રકાર ના હોય છે, કુક્ટોપ બિલ્ટ ઈન હોબ Kitchen CookTop કુકીંગ રેન્જ લેતી વખતે અથવા નક્કી કરતી વખતે બે વસ્તુ ઘર માલિકે ધ્યાન માં રાખવી જોઈએ,

बिल्ट-इन-होब या कुकटॉप – कौनसे प्रकार का कुकिंग रेंज खरीदना चाहिए?

एक घर मालिक जो उलझन में थे की वह कौनसे प्रकार का कुकिंग रेंज ले - बिल्ट-इन-होब या कुकटॉप, उनसे मैंने कहा.. कुकिंग रेंज २ प्रकार के होते है कुकटॉप बिल्ट-इन-होब किचन कुकटॉप कुकिंग रेंज लेते समय या तय करते समय घर मालिक को दो बातें ध्यान रख कर लेना चाहिए वे है

Save Small Solid Surfaces sample left by Fabricator after Installation?

Kitchen Cutting board made using leftover solid surface Material Lets say you got new Corian countertop for your kitchen platform. Now a small piece of material is left, say about feet by 2 feet or something like that. If you don't need it, fabricator will take away with himself. Usually a good fabricator, if

Built-in-Hob or Cooktop – What type of cooking range shall I buy ?

While interacting with a home owner who was confused for which cooking range to buy- Gas Built in Hob or Gas cooktop This is what I shared… There are 2 basic type of cooking range types that you can choose from cooktop Built-in-Hob Kitchen CookTop A home owner shall decide on type of