સુથાર પાસે મોડ્યૂલર કિચન બનાવવા પર નિષ્પક્ષ રાય

જયારે હું કહું કે ભારતીય મોડ્યૂલર કિચન - આપણે સેમી-મોડ્યૂલર કિચન ની વાત કરી રહ્યા છીએ। અહીં ક્લિક કરો "ભારતીય મોડ્યૂલર કિચન અને ભારતીય સેમી-મોડ્યૂલર કિચન વચ્ચે નો તફાવત" શું તમારા લોકલ સુથાર ને મોડ્યૂલર કિચન નું કામ આપી શકાય ? હા અથવા ના મોડ્યૂલર કિચન માં - શટર, પેનલ્સ, કેબિનેટ બધું ફેક્ટ્રી માં બને

Introduction to ACP sheets

ACP- Aluminum Composite Panels are flat panels basically made up of rubber and aluminum. Initially ACP consisted of 2 layers only i.e. rubber and aluminum. Aluminum sheet layer was the front side exposed to external surroundings while rubber was the inner layer that made installation easier. But over a period of time rubber layer in

An Unbiased View on Hiring Carpenter to build Modular Kitchen

When I say Indian Modular Kitchen - we are really talking about Semi - Modular Kitchen . Check here "difference between Indian Modular Kitchen & Indian Semi Modular Kitchen" So can your local Carpenter be hired to build your Modular Kitchen ? Yes & NO Modular Kitchen requires - that all shutters, panels, cabinets are

Go to Top