કિચન માટે એલ્યૂમિનિયમ પ્રોફાઈલ શટર – ઉત્પાદની સમીક્ષા

2016-11-15T13:55:20+00:00Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

કંટાળી ગયા છો તમારા લાકડાના ફર્નિચરને સાફ કરવા અને જાળવણી માં !!! અહીં એક વિકલ્પ મટેરીઅલ છે તમારા લાકડાના દરવાજા અને શટર કિચન માટે, ઓફિસ માટે અને બીજા ફર્નીચરો માટે। એલ્યૂમિનિયમ પ્રોફાઈલ શટર સાફ કરવામાં અને જાળવણી માં સહેલા છે. આ શટરમાં કિનારી પર પાતળી બોર્ડર હોય છે એલ્યૂમિનિયમ ની. તમે જયારે શટર ખોલો તો

કિચન ટ્રોલી ડિઝાઇન ના પ્રકાર – ઉત્પાદની સમીક્ષા

2016-11-10T16:04:10+00:00Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

આ દિવસોમાં અલગ પ્રકારના ચેનલ્સ અને ટ્રોલી ડિઝાઇન ઉપલબ્ધ છે પસંદગી કરવામાટે, જે તમારા કિચન ને શોભે। તેવી પણ ચેનલ્સ છે જે 30 કિલો અને 50 કિલો વજન ઉપાડી શકે છે. અલગ પ્રકારની ચેનલ વાપરવામાં આવે છે વજન મુજબ જે ડ્રોવર માં લાગી શકે. ચાલો અલગ પ્રકારની ચેનલો થી તમને અવગત કરાવીએ। સામાન્ય ચેનલ -

Aluminum Profile Shutters for Kitchen – Product Review

2016-11-15T12:55:04+00:00Categories: Product Review|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

Fed up of cleaning and maintaining your wooden furniture’s!!! Here’s an alternate material to your wooden drawers and shutters for your kitchens, offices and other furniture’s. Aluminium Profile Shutter is easy to clean and maintain. These shutters have a thin border of aluminium on outside. When you open the shutter, you can see a good

Kitchen Trolley Designs Types – Product Review

2016-11-10T12:22:36+00:00Categories: Product Review|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

These days there are different types of channels and trolley designs to choose from, to best suit you kitchen Style. There are channels that can take up to 30kgs and 50kgs weight. Different channels are used as per the weight that drawer probably would carry. Let us help you in detail with different types of