માર્બલ વિરુદ્ધ વિટ્રિફાઇડ ટાઇલ્સ

આપણે માર્બલ ને વિટ્રિફાઇડ ટાઇલ્સ સાથે સરખામણી કરે તે પહેલા, જાણીયે કે માર્બલ સાથે શું થાય છે ? છેલ્લા કેટલાક વર્ષો માં માર્બલ ની ગુણવત્તા કેવી રહી છે, શું તે વધુ સારી થઈ છે ? આપણને સારો માર્બલ મકરાના થી મળે છે, આ સફેદ માર્બલ બહુજ ઓછા છે બજારમાં કેમકે આ પ્રકારના માર્બલ ઘણા વર્ષો

કિચન માટે એલ્યૂમિનિયમ પ્રોફાઈલ શટર – ઉત્પાદની સમીક્ષા

કંટાળી ગયા છો તમારા લાકડાના ફર્નિચરને સાફ કરવા અને જાળવણી માં !!! અહીં એક વિકલ્પ મટેરીઅલ છે તમારા લાકડાના દરવાજા અને શટર કિચન માટે, ઓફિસ માટે અને બીજા ફર્નીચરો માટે। એલ્યૂમિનિયમ પ્રોફાઈલ શટર સાફ કરવામાં અને જાળવણી માં સહેલા છે. આ શટરમાં કિનારી પર પાતળી બોર્ડર હોય છે એલ્યૂમિનિયમ ની. તમે જયારે શટર ખોલો તો

કિચન ટ્રોલી ડિઝાઇન ના પ્રકાર – ઉત્પાદની સમીક્ષા

આ દિવસોમાં અલગ પ્રકારના ચેનલ્સ અને ટ્રોલી ડિઝાઇન ઉપલબ્ધ છે પસંદગી કરવામાટે, જે તમારા કિચન ને શોભે। તેવી પણ ચેનલ્સ છે જે 30 કિલો અને 50 કિલો વજન ઉપાડી શકે છે. અલગ પ્રકારની ચેનલ વાપરવામાં આવે છે વજન મુજબ જે ડ્રોવર માં લાગી શકે. ચાલો અલગ પ્રકારની ચેનલો થી તમને અવગત કરાવીએ। સામાન્ય ચેનલ -

What is commercial ply?

Commercial plywood in simple terms is the basic or standard plywood available. Commercial plywood is also termed as MR grade plywood. MR stand for moisture resistant. Do not confuse MR with waterproof. Moisture resistant means the plywood can withstand some amount of moisture, humidity and dampness. Manufacturing of Commercial Plywood Plywood (be it any grade

Staircase Railing

Staircase railings are one of the most important feature that adds beauty to residential i.e. homes, bungalows, etc. and commercial structures like offices, hotels, etc. Staircase railing serve as both. Functional as well as decoration purpose. Types of material used for Staircase Railing Staircase railings can be made of different materials like SS, wood, aluminum,

Go to Top