માર્બલ વિરુદ્ધ વિટ્રિફાઇડ ટાઇલ્સ

આપણે માર્બલ ને વિટ્રિફાઇડ ટાઇલ્સ સાથે સરખામણી કરે તે પહેલા, જાણીયે કે માર્બલ સાથે શું થાય છે ? છેલ્લા કેટલાક વર્ષો માં માર્બલ ની ગુણવત્તા કેવી રહી છે, શું તે વધુ સારી થઈ છે ? આપણને સારો માર્બલ મકરાના થી મળે છે, આ સફેદ માર્બલ બહુજ ઓછા છે બજારમાં કેમકે આ પ્રકારના માર્બલ ઘણા વર્ષો

Interview with Nimesh Solanki, Interior Designer, Mumbai

How did you start your career in Interior Design industry ? I started in 2002. Started doing part time job along with my college. Early Interior Design projects I was involved were for companies like Oman airways, ICICI banks & few other reputed banks. Early stage in my career, I started site supervision. This is

Be the First to Read What Experts are Saying about Modular Kitchens in India

In cities, Modular kitchen have become a trend in a way, but in towns other then Metros like Mumbai, Bangalore, Delhi, Kolkatta, Pune – people are unaware of it. These places still use old fashioned Kitchen platform. Main reason is that Modular Kitchen is fairly new concept & it is yet to reach small towns

Marble vs Vitrified Tiles

Before we compare marble with Vitrified Tiles, lets find what is happening with marble. How is the quality of Marble over last few years. Is it getting better? We get good marble only the Makrana. white marble is less in market now a days because this type of Marble they are mining it since years

Go to Top