માર્બલ વિરુદ્ધ વિટ્રિફાઇડ ટાઇલ્સ

આપણે માર્બલ ને વિટ્રિફાઇડ ટાઇલ્સ સાથે સરખામણી કરે તે પહેલા, જાણીયે કે માર્બલ સાથે શું થાય છે ? છેલ્લા કેટલાક વર્ષો માં માર્બલ ની ગુણવત્તા કેવી રહી છે, શું તે વધુ સારી થઈ છે ? આપણને સારો માર્બલ મકરાના થી મળે છે, આ સફેદ માર્બલ બહુજ ઓછા છે બજારમાં કેમકે આ પ્રકારના માર્બલ ઘણા વર્ષો

Types of Italian Marble – What Home owner should Know

Basic Italian marble on an average starts from 350 rupees. That is Botticino, Crema Marfil. This are all very basic Italian starting range available in India. It varies between 350 to 400 rupees. If you go to see a builder lot - Builders usually want bigger lot hence they even stress price upto 300 rupees.

Marbles of India

Marble in India come in different colours and thickness which are used for various purposes. Marbles are used for commercial, residential, interior, exterior, counter-tops, flooring and other areas too. Marbles are available in wide range of colours like- White Marble, Pink marble, Plain Green Marble, Green Marble, Golden Marble, Dungri Marble, Kumari Marble, Kalyan Marble,

Marble vs Vitrified Tiles

Before we compare marble with Vitrified Tiles, lets find what is happening with marble. How is the quality of Marble over last few years. Is it getting better? We get good marble only the Makrana. white marble is less in market now a days because this type of Marble they are mining it since years

Go to Top