જિપ્સમ બોર્ડ ની વિગતો ફોલ્સ સીલિંગ માટે

જિપ્સમ બોર્ડ બિરલા સુપર જેવા બ્રાન્ડેડ કંપનીઓ દ્વારા બનાવામાં આવે છે જે બજારમાં સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. જિપ્સમ બોર્ડ વિવિધ સામગ્રી મિશ્રણ માંથી બનાવામાં આવે છે, ખૂબ જ ચોક્કસ માપમાં મપાય છે. તેથી ખરાબ ગુણવત્તાની શક્યતા ઓછી છે. પીઓપી (પ્લાસ્ટર ઓફ પોરિસ) સરખામણીમાં જે સ્થાનિક વિસ્તારમાં વેચવામાં આવે છે તે ઘણી વખત ચોક્કસ માપમાં નથી હોતું.

Digital Printing in Architectural World

Digital printing is a method of printing from a digital based image directly on several of media or surfaces. Digital printing is professional printing method, where pictures or images are printed through desktop or other digital sources using high volume laser or inkjet printers. Digital printing is much of an easier and quicker process then

Details of Gypsum board used in Flase ceiling

Gypsum boards made by branded companies like Birla Super are easily available in market. Gypsum boards are made out of mixture of different content, measured very accurately. Hence chances of bad quality is low. In comparison to POP(Plaster of Paris) which is made & sold locally - can sometimes come in not a very correct

Go to Top