ટેક્સ્ચર પેન્ટિંગ આઈડિયા – દીવાલ માટે

નાના લિવિંગ રૂમ માં આજકાલ લોકો એક દીવાલ ને  અલગ રંગ અને હાઈલાઈટ કરે છે એક ઈફેક્ટ માટે। આ દીવાલ તમારા ટી.વી ની પાછળ હોઈ શકે છે અથવાતો તે કોઈપણ દીવાલ હોય શકે છે તે રૂમ ની. જે પેઇન્ટ ટેક્સ્ચર માટે વાપરવામાં આવે છે તે ખાસ હોય છે. તે પાણી આધારિત હોય છે જે તમે

Wardrobe Estimate in Delhi

I received a call from Delhi few days back asking me for a wooden wardrobe estimate. This is what we had to say. Before giving an estimate, a contractor needs to study the area i.e.  - is the wall straight or not?  Are the floor and ceiling aligned? Are there any slopes to be take

Textured Painting Ideas for Walls

In a small living room nowadays people opt to paint one wall in the room different & create a highlighter kind of effect. Either this wall would be behind your TV unit or this could be any wall in the room. The paint used for textured wall is very special. It is water based but

Go to Top