ટેક્સ્ચર પેન્ટિંગ આઈડિયા – દીવાલ માટે

નાના લિવિંગ રૂમ માં આજકાલ લોકો એક દીવાલ ને  અલગ રંગ અને હાઈલાઈટ કરે છે એક ઈફેક્ટ માટે। આ દીવાલ તમારા ટી.વી ની પાછળ હોઈ શકે છે અથવાતો તે કોઈપણ દીવાલ હોય શકે છે તે રૂમ ની. જે પેઇન્ટ ટેક્સ્ચર માટે વાપરવામાં આવે છે તે ખાસ હોય છે. તે પાણી આધારિત હોય છે જે તમે

Technique to False Ceiling Installation

False Ceiling is a secondary ceiling that hangs below the main ceiling. False Ceiling features modern homes and commercial buildings. False Ceiling is quite an economical feature that is easy to install. Let’s see the installation process of False Ceiling… Installation of False Ceiling • Firstly all required measurements of ceiling (length and width) and

Textured Painting Ideas for Walls

In a small living room nowadays people opt to paint one wall in the room different & create a highlighter kind of effect. Either this wall would be behind your TV unit or this could be any wall in the room. The paint used for textured wall is very special. It is water based but

Go to Top