ભારત માં બાથરૂમ નવીનીકરણ નો ખર્ચ

સવાલઃ હું પુના થી છું, અને બાથરૂમ નું નવીનીકરણ કરવું છે, તો મારા બાથરૂમ નવીનીકરણ પાછળ કેટલો ખર્ચ થશે ? જવાબઃ ભારત માં કોઈપણ જગ્યાએ, બાથરૂમ નવીનીકરણ નો ખર્ચ તમારી જરૂરિયાત, બાથરૂમ નો આકાર અને તમારા બજેટ પર નિર્ભર કરે છે. બાથરૂમ માં 2 મહત્વ ની વસ્તુ છે - 1) પ્લમ્બિંગ (Plumbing) અને 2) ટાઇલ્સ.

भारत में बाथरूम रेमोदेलिंग/नवीकरण की कीमत

सवाल - मैं पुणे से हु और मुझे अपना बाथरूम रेनोवेट / फिर से बनाना है। अपने बाथरूम रेनोवेशन/नवीकरण पर कितना खर्च होगा? जवाब - भारत में कही भी, बाथरूम रेनोवेशन की कीमत आपकी आवश्यकता, बाथरूम का आकार और आपके बजट पर निर्भर करता है। बाथरूम मैन २ सबसे महत्त्वपूर्ण चीज़ें है (i) नलसाजी (Plumbing)

Cost of Bathroom Remodeling in India

Q – I am from Pune, and wanting to renovate my bathroom. How much will I spend on my bathroom renovation? A – Be it anywhere in India, the cost of bathroom renovation will mainly depend on your requirement and size of the bathroom and secondly your budget. The 2 most imp. things I a

Go to Top