ભારત માં બાથરૂમ નવીનીકરણ નો ખર્ચ

સવાલઃ હું પુના થી છું, અને બાથરૂમ નું નવીનીકરણ કરવું છે, તો મારા બાથરૂમ નવીનીકરણ પાછળ કેટલો ખર્ચ થશે ? જવાબઃ ભારત માં કોઈપણ જગ્યાએ, બાથરૂમ નવીનીકરણ નો ખર્ચ તમારી જરૂરિયાત, બાથરૂમ નો આકાર અને તમારા બજેટ પર નિર્ભર કરે છે. બાથરૂમ માં 2 મહત્વ ની વસ્તુ છે - 1) પ્લમ્બિંગ (Plumbing) અને 2) ટાઇલ્સ.

भारत में बाथरूम रेमोदेलिंग/नवीकरण की कीमत

सवाल - मैं पुणे से हु और मुझे अपना बाथरूम रेनोवेट / फिर से बनाना है। अपने बाथरूम रेनोवेशन/नवीकरण पर कितना खर्च होगा? जवाब - भारत में कही भी, बाथरूम रेनोवेशन की कीमत आपकी आवश्यकता, बाथरूम का आकार और आपके बजट पर निर्भर करता है। बाथरूम मैन २ सबसे महत्त्वपूर्ण चीज़ें है (i) नलसाजी (Plumbing)

Benefits of False Ceiling

False Ceiling basically are secondary ceiling hung under the main ceiling. Initially False Ceiling were installed only in commercial structures like offices, shopping centers, etc. False ceiling were mainly used to conceal or hide internal wirings, accommodate centralized AC systems and other electrical fittings too. But today False Ceiling have made their way in apartments

True Method to Bathroom Renovation

Bathroom Renovation is always an exhilarating task. Being the smallest room in the house renovating it can also turn out to be complex and tricky, with various components if not done in the correct order. Otherwise it can be an overwhelming task. Usually homeowners assume that bathrooms being the smallest room, renovation can be completed

Top 50 Products for 2015 – Saree Trouser Pullout

This product is one of the "Top 50 Materials, Products & Ideas we recommend for the year 2015", as chosen by our expert team of Architects & Interior Designers. You can download EBOOK "The ContractorBhai Top 50" here Modernize you wardrobes, not only your home, with this smart and elegant looking wardrobe fittings. Branded companies

Go to Top