ઘર પેન્ટિંગ – લસ્ટર પેઇન્ટ વિરુદ્ધ વેલ્વેટ પેઇન્ટ

ઘર પેન્ટિંગ - લસ્ટર પેઇન્ટ વિરુદ્ધ વેલ્વેટ પેઇન્ટ ધારોકે તમને તમારું ઘર પેઇન્ટ કરવું છે, પરંતુ બજેટ ની તમને કોઈ ચિંતા નથી. તો તમે કયો પેઇન્ટ વાપરશો ? Royal luster by asian paint most popular choice of indian home owners વેલ, જ્યારે તે બાબત ઘર માટે હોય, તો મોટે ભાગે

3 Tips to get best out of Home Painting Services

Here are 3 basic points to know to get best results when you hire painter for your home. Tip 1) use branded Primer Use primer if branded quality. Asian paints & Nerolac primers are pretty common in Indian homes. Dot let your painter use low quality primers. Primer is chemical that your wall needs to

Home Painting – Luster paint vs Velvet paint

Let say you wanted to paint your home & money was not much of constrain. What paint would you use ? Royal luster by asian paint most popular choice of indian home owners Well when it comes to home mostly Luster is only the answer. Luster gets use for home painting extensively. Velvet is