એન્કર રોમા મોડ્યૂલર સ્વીચ – ઉત્પાદની સમીક્ષા

Categories: Gujarati|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

ભારે રહેણાંક અને વ્યાપારી વિસ્તારમાં વિદ્યુત સ્વીચ નો ઉપયોગ થાય છે. એક માઉન્ટ પ્લેટ, રંગ શ્રેણી અને સોલિડ મેટલ પ્લેટ માં ઉપલબ્ધ છે. મોડ્યુલર સ્વીચ સાથે, તે સ્થાપિત અને જાળવી રાખવા માટે સરળ બને છે. કેટલાક સ્વીચ ખરાબ થઈ જાય છે અથવા તમે સ્વીચ ના જોડાણને બદલવા માંગો છો, તો બધા તમારે ફ્રેમ ખેંચવાની હોય

What is MR grade Plywood?

Categories: Plywood|Tags: , , , , , , , , |

Waterproof plywood in simple terms is that plywood that stays unaffected due to water contact. No matter what the duration of water contact be or temperature of water be. There are different grades of waterproof plywood available in market like BWP (boiling waterproof) and PF (phenol bonded) plywood. Usually home owners will often get to

What is commercial ply?

Categories: Plywood|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

Commercial plywood in simple terms is the basic or standard plywood available. Commercial plywood is also termed as MR grade plywood. MR stand for moisture resistant. Do not confuse MR with waterproof. Moisture resistant means the plywood can withstand some amount of moisture, humidity and dampness. Manufacturing of Commercial Plywood Plywood (be it any grade

How are home owners cheated when buying Plywood?

Categories: Plywood|Tags: , , , , , , , , , , , |

Formerly plywood was available in very few brands that was available in good quality. There were no compromise made of material. Today with increasing population and demand too, there are various grades of plywood made by a variety of brands. Also there have many local brands that have come into market. We therefore suggest all