એન્કર રોમા મોડ્યૂલર સ્વીચ – ઉત્પાદની સમીક્ષા

ભારે રહેણાંક અને વ્યાપારી વિસ્તારમાં વિદ્યુત સ્વીચ નો ઉપયોગ થાય છે. એક માઉન્ટ પ્લેટ, રંગ શ્રેણી અને સોલિડ મેટલ પ્લેટ માં ઉપલબ્ધ છે. મોડ્યુલર સ્વીચ સાથે, તે સ્થાપિત અને જાળવી રાખવા માટે સરળ બને છે. કેટલાક સ્વીચ ખરાબ થઈ જાય છે અથવા તમે સ્વીચ ના જોડાણને બદલવા માંગો છો, તો બધા તમારે ફ્રેમ ખેંચવાની હોય

Electrical Conduit Pipes

An Electrical Conduit pipes are pipe/tube used as covering to protect the electrical wires. Electrical conduit pipes are either made of plastic (PVC) or fiber. Conduit pipes are used for few electrical appliances like Washing machine (for inlet - outlet pipe), vacuum cleaners and sometime to hide the desktop wires. But these pipes are different

Anchor Roma Modular Switches – Product Review

Heavily used Electrical switch in residential & commercial. Available in single mounting plate, color series & Solid metal plates. With modular switch, it becomes easy to install & maintain. If some switch goes bad or you need to change the switch connection, all you have to do is pull covering frame, unscrew & you can

Bathroom Accesories & WC (Toilet) Accesories

Time to repair Bathroom. Here are several accessories that used while renovating Bathroom in India. Plumbing, tiles, Geyser, Mixer unit, Hot & Cold unit, Shower, Hand shower, Bath tub with shower panels & Mixer. For modern bathroom - bathroom cubes & shower panels are also used. Most of the Bath tubs are simple. Some tubs

Tips to update Indian Kitchen in less

A classy and a catchy stuff always attract our eyes isn't it? So in order to make your kitchen look cool that you like to enter into it is not that difficult as one might think it to be, if you can manipulate small small things in your kitchen. Following are the few tips which

Go to Top