વોલ મિક્સર અથવા ડાઇવર્ટર – તમારા બાથરૂમ માટે શું ખરીદવું જોઈએ ?

વોલ મિક્સર વોલ મિક્સર સિંગલ યુનિટ છે જે દીવાલ પર લગાડાય છે જેમાં ગરમ અને ઠંડા પાણીનો નોબ હોય છે અને કોમન સ્પાઉટ સાથે લાગેલું હોય છે. કુલ બે પ્રકારના વૉલ મિક્સર હોય છે - 2 ઈન 1 મિક્સર અને 3 ઈન 1. 2 ઈન 1 વોલમિક્સર માં 2 વસ્તુનો સમાવેશ થાય છે. ઓવરહેડ શાવર

Single Lever Diverter – Product Review

Many Home owners prefer Single Lever Diverter for their modern bathrooms. Compact and space efficient, Single Lever Diverter is also known as concealed Diverter. This is because the water pipe and other necessary functional fittings get concealed in the wall. On your wall is an aluminium sheet with a single lever and overhead shower button,

Wall Mixer 3 in 1 – Product Review

Wall mixture is a single unit fitted where the entire unit is visible unlike concealed shower panels. Bathroom wall mixer 3 in 1 unit is called so as it comprises of 3 features- (i) Overhead shower and (ii) Telephone shower (commonly known as hand shower) (iii) Spout or bucket filler Hot and cold water knobs

Go to Top